Jaya Satya Pramoda Nidhi
C/o. Uttaradi Math, Jayateertha Vidyapeetha,
Uttaradi Math road,
Basavanagudi, Bangalore - 560 004
Email : jspn.matrimony@gmail.com